Repertorium: nr A. V- 17649 /89

A K T      N O T A R I A L N Y

Dnia  drugiego listopada roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego /2.XI.1989/
w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie przed notariuszem Ewą Arendt stawili się:

1. Jacek Borkowicz, syn Janusza i Zofii, zamieszkały w Warszawie ...

2. Tomasz Borkowski, syn Józefa i Ireny, zamieszkały w Warszawie ...

3. Michał Lauk, syn Kazimierza i Anny, zamieszkały w Warszawie ...

4. Stanisław Plewako, syn Mariana i Krystyny, zamieszkały w Warszawie ...

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych: ......

O ś w i a d c z e n i e      o ustanowieniu Fundacji.

§1. Stawający oświadczają, że ustanawiają fundację pod nazwę „Samostanowienie– Fundacja wspierająca oświatę polską za granicą - zwaną dalej Fundacją.

§2. Celem Fundacji jest pomoc w funkcjonowaniu szkół polskich i innych form oświaty polskiej za granicą, podniesienie ich atrakcyjności i poziomu naukowego, oraz udzielanie stypendiów umożliwiających przyjazd do Polski i kontynuowanie nauki w kraju.

§3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4. Majątek fundacji stanowi kwota 200,-(dwustu) dolarów USA.

§5. Fundacja działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 21 poz.97) oraz statutu fundacji.

§6. Stawający zostali poinformowani o przepisach powołanej wyżej ustawy, a w szczególności o tym, że Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu jej do rejestru fundacji,  a ponadto ustanowienie fundacji oraz jej statut wymagają zatwierdzenia przez właściwego Ministra.

§7. Odpisy tego aktu wydawać należy Fundatorom oraz Zarządowi Fundacji w dowolnej ilości.

§8. Opłaty notarialnej za sporządzenie tego aktu nie pobrano stosownie do art.11 ust.1 powołanej ustawy o fundacjach.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.